کابل خواستار کمک‌های بیشتر به شهروندان بازگشته به افغانستان شد

خلیلی الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان دولت سرپرست افغانستان بر فراهم‌آوری سهولت‌های بیشتر برای عودت‌کنندگان تاکید کرد.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان