تشکیل کمیته ویژه برای کشت جایگزین خشخاش در افغانستان

وزیر کشاورزی حکومت سرپرست افغانستان برای نهایی سازی طرح پنج‌ساله معیشت جایگزین خشخاش برای کشاورزان افغان یک کمیته‌ ویژه تشکیل داد.

طرح پنج‌ساله معیشت جایگزین براساس فرمان رهبر طالبان تدوین گردیده و شامل اجرای پروژه‌های معیشت جایگزین برای تقویت و همکاری اقتصادی کشاورزان، کاهش و محو کشت خشخاش و تشویق کشاورزان به کشت محصولات مشروع و متنوع است.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان